Mail

Lokrume

Sojdet

Utflykt till fornlämningar

LokrumeHembygdsförening

Lokrume Sockenbok

 

Guteinfo om Lokrume socken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information om Lokrume, Välkommen!


Lokrume socken är en slättbygd vars areal är 35,53 kvkm.  Folkmängden 2012-12-31 var 298 personer. Efter Region Gotland städat registret och flyttat fastigheter till rätt socken var folkmängden 269 personer 2012-12-31. Folkmängden 2013-12-31 var 265 personer. 2015-12-31, 274 och 2016-12-31, 268 personer. 2017, 269. 2018-12-31 268 personer igen.  Klicka för befolkningstatistik 1950 -2006.  Det finns ca.125 boplatser i Lokrume, varav ca. 10 är gårdar med i huvudsak mjölk och köttproduktion.
Under senare tid har många nya villor byggts, och många av socknens innevånare pendlar till arbeten på annan ort. (Lokrume ligger 17 km. från Visby).Tre ängen hävdas, det är Boängen, änget vid Stora Mörby samt "Annas änge" vid Björnungs. Socknen ligger ca. 50 meter över havet och har haft rik fornbebyggelse, därom vittnar ett 20-tal "kämpgravar", (Husgrunder från järnålder och vikingatid). Strax norr om  Boängen finns en större husgrund från Romersk järnålder, 40 m. lång och 18 m. bred, där har också funnits en stavgard. I beskrivningen till 1753 års karta benämns dessa lövskogsängar  Stafwegård, ca. 5 tunnland hörde till St Hammars, och ca. 9 tunnland till Stenby. En större järnåldersgrund finns också i "Annas änge" vid Björnungs, väl synlig, 38 m. lång och 14 m. bred. En mindre skeppsättning finns i skogen bakom Grausne, och i södra delen av Lokrume finns flera gravfält bestående av mindre rösen och stensättningar. Några hundra meter söder om Lokrume kyrka, strax intill motionsspåret, finns en 2 x 3 meter och ca. 1 meter hög skålgropssten , (eller älvkvarnar som de trodde på medeltiden). Slipskårestenar finns vid Tomase, samt vid Mörby myr längs västra strandkanten till området som benämndes Ekholmen innan utdikningen av Martebo myr.
Vid Kyrkan har hittats en Bildsten från tiden 700-1100 Sekundärt omhuggen till trappsteg. Stenen finns vid Statens historiska museum i Stockholm.
Vid Lauks står ett medeltidshus i två våningar och ett gårdskors. På 1300-talet bodde en Landsdomare vid Lauks, som hette Gervidus Lauk. I Lokrume kyrkas korgolv finns en gravsten över honom från 1380.Vid Lilla Hammars finns en privat begravningsplats, som den forne ägaren till Lilla Hammars, Carl Bliesath, anlade i den vackra parken norr om gården. Den av Karl XV undertecknade tillståndsresulationen är daterad den 3 juni 1870. Den lilla gravplatsen skänktes 1977 till till Lokrume församling.
Det finns många mindre företag i socknen förutom gårdarna, såsom: Bendelins Snickerifabrik, Annexen Bygg Yttergrens snickeri & Trädgård, Lokrume smedja, Blomsterförmedling, Hansadata, samt en Plastfabrik som utför plastarbeten i mindre skala.  Hammars Hantverk, bearbetar Hoburgsmarmor. I Birgits Loppisbutik kan göras fynd. Haltarve Islandshästar erbjuder turridning på trevliga Islandshästar. I socknens bygdegård drives ett daghem, Föräldrakooperativet Loket.  År 1996 bildades Lokrume Hembygdsförening
En motionsslinga har nyligen byggts, med startplatser vid idrottsplatsen samt vid rastplatsen invid kyrkan. Lokrume sockenkyrka  är en av de sex kyrkorna Väskinde församling. Pensionärsföreningen i trakten heter Höstglöd och är mycket livaktig. Idrottsföreningen heter Lokrume IF och dess huvudsakliga verksamheter är Gutnisk idrott som Pärk och Varpa. Lokrume Långbösseklubb LLBK bedriver skytte med svartkrut. Lokrume-Fole Skytteklubb bedriver nationellt skytte. Röda Korset är aktivt i socknen genom Lokrume-Fole Rödakorskrets. En fiberförening för snabbt bredband har bildats tillsammans med Fole.


 
 
 


Kyrkan invigdes år 1277 och det torde avse den form den ännu har. Långhusets nordmur är en rest av ett lägre och smalare romanskt långhus från 1100-talet. Dopfunten är från 1100-talets mitt. Krucifixet är från 1200-talet. Tornklockan är från 1442. Klicka här för mera bilder

Kyrkan

Lokrume kyrkaHär bodde öns landsdomare Gervidus Lauk på 1300-talet. Han hade att döma på Alltinget, Gutnaliatinget, i Roma, den högsta ämbetsbefattningen på det medeltida Gotland. Hans hus finns inte kvar, men det sägs att det var ett större hus fyra våningar högt. .
Gårdskors fanns förr på de Gotländska gårdar som först kristnades. Kring korset samlades gårdens folk till husandakt. Detta kors vid Lauks är ett av de få som står kvar på ursprunglig plats.


 

Gårdskors

Gårdskorset vid Lauks


Medeltida packhus vid Lauks. Huset och gårdskorset skänktes 1918 till  föreningen Gotlands fornvänner. Sommaren 2010 återskänkte Gotlands fornvänner packhuset till Lokrume hembygdsförening,  som nu övertagit uppgiften att vårda och bevara det snart 1000-åriga byggnadsminnet för framtida generationer. Huset har haft två förrådsrum i varje våning. I höjd med de övre portarna har funnits en svalgång av trä  Med antikvarisk medverkan har nu Lokrume hembygdsförening restaurerat andra våningsplanet och inrättat ett minimuseum där. För att göra andra våningsplanet tillgängligt för besök har föreningen även byggt en trappa och svalgång.   Det berättas att på 1700-talet stod där ruinerna av ett medeltida hus, 4 våningar högt, och nästan lika stort som en kyrka. Det som finns kvar av medeltidsgården är packhuset av sten, ett gårdskors och rester av medeltida murverk i form av fint huggna stenar i 1700-talshuset intill.

medeltidshuset-2017.jpg 

Medeltidshuset 2017.

Packhuset

Packhuset och gårdskorset vid Lauks

Innan hembygdsföreningen övertog.

 

Packhuset 1918
 Carl Bliesath kom från Rygen Preussen, och var ägare till Lilla Hammars mellan 1864 och 1906.  Carl Bliesath´s Far hade före sin död uttryckt en önskan att få bli begravd i den vackra parken intill Lilla Hammars. Ansökan bifölls av KM:t, och Karl XV undertecknade tillståndsresulationen den tredje juni 1870. 1977 skänktes begravningsplatsen till Lokrume församling. Gravplatsen och återstående delar av parken vårdas av nuvarande ägare till gården.

Begravningsplats

Den Bliesathska begravningsplatsen vid Lilla Hammars i Lokrume.

Klicka Här för text ur Lokrumeboken 


Änget vid St. Mörby, som är ca 1 ha stort, hävdas av Lokrume hembygdsförening. I gläntan skymtar Nyplings gård.


 

Änget

Änget St Mörby 
 


Sojdet vid Haltarve har nyligen renoverats av Lokrume hembygdsförening. Klicka här för en närbild av bulhuset. Klicka här newför att läsa mer om sojdet i Lokrume.


 
 
 

Sojdet

Sojdet vid Haltarve 
 
 


Skålgropar eller älvkvarnar är en form av hällristningar från bronsålder. De lär ha använts vid fruktbarhetsriter, men dödskult nämns också i sammanhanget. Den djupaste gropen i denna sten är ca 2,5 cm. och ca 8 cm i diameter.


 
 
 
 

sten med skålgropar

Sten med älvkvarnar

Stenen är 2 x 3 meter och ca. 1 meter hög, och den ligger ca 150 m. sydväst om idrottsplatsen strax intill motionsspåret


Förr i tiden var Martebo myr Gotlands största insjö, men 1847 började den dikas ut och är nu torrlagd och till största delen uppodlad.
Klicka här newför att läsa om utflykter till några fornlämningar i Lokrume.


 
 
 
 
 

Slipskåresten

Sten med slipskåror vid Mörby myr

En av flera stenar med slipskåror som ligger i kanten av Mörby myr. Mörby myr är en del av Martebo myr som sträcker sig in i Lokrume.


Länk till Guteinfo.com

Gotland.net

GOTLÄNDSKA SOCKENSIDOR

www.eveced.se

FlowCounter.comFlowCounter.com